مرور برچسب

تولید کننده سیمان

افشاگری در باره افزایش قیمت سیمان

یک تولید کننده سیمان گفت: تا اواخر اسفندماه به بهانه نیاز به کار کارشناسی بیشتر اجرای دستور وزیر به تعویق افتاد، افزود: این در…
;