مرور برچسب

تولید با گیاهان

تولید برق با گیاهان

نتایج یک پژوهش از محققان اصفهانی نشان می‌دهد که با استفاده از گیاهان می‌توان برق تولید کرد. در این فرآیند از فتوسنتز گیاهان…
;