مرور برچسب

توفان گردوخاک

توفان و گردو خاک در تهران

بر اساس بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، کاهش دمای تهران تا دوشنبه و خیزش گرد و خاک با احتمال وقوع توفان گرد و خاک…
;