مرور برچسب

تعلیق پروانه نظام مهندسی ساختمان

تعلیق سازمان نظام مهندسی قم

بر اساس گزارش های دریافتی، پروانه اشتغال کلیه اعضای هیات مدیره و مهندسهای گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی قم به حالت تعلیق…
;