مرور برچسب

تعطیلی پمپ بنزین

کرونا چند پمپ بنزین را تعطیل کرد؟

مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و بین‌راهی گفت: در حال حاضر وضعیت جایگاه های سوخت مطلوب نیست و حداقل…
;