مرور برچسب

تعطیلی نظام مهندسی

نظام مهندسی تهران منحل می شود؟!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه اضافه پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی مشکل سیستمی بوده اظهار داشت:…
;