مرور برچسب

تعطیلی دفاتر مهندسان مشاور

فاجعه برای شرکت های مهندسین مشاور

دبیرجامعه مهندسان مشاور ایران، اظهار کرد: در پی کاهش اعتبارت عمرانی در چندسال گذشته، شرکت های مهندسین مشاور دچارمشکل مالی وپروژه…
;