مرور برچسب

تعرفه و تاسیسات

تاسیسات و تعرفه

در هفته گذشته در فرآیند برگزاری تشریفات خرید دو عدد چیلر برای یک کارخانه، کارفرما از میان چند پیشنهاد مختلف، تصمیم به خرید چیلر از…
;