مرور برچسب

بیمه مهندسان

بیمه تامین اجتماعی مهندسان چه شد؟

موضوع به نتیجه رساندن بیمه تامین اجتماعی مهندسین از اهداف سازمان استان ها ، است. بازنشستگی، برحسب وظیفه به دنبال حل مشکل بیمه…
;