مرور برچسب

بیماری رستم قاسمی

رستم می ماند!

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: انتشار اخبار کذب کنار رفتن وزیر راه و شهرسازی، انگیزه کارکنان و مدیران وزارتخانه برای تحقق ساخت…
;