مرور برچسب

بساز بفروشی

بساز بفروش یا مهندس مهر فروش؟!

انبوه‌سازان بارها تقاضاها و پیشنهادهای خود را مبنی بر ارائه راهکارها در قالب شهرسازی و محله سازی مدرن و پایان تراکم سازی و شهر…
;