مرور دسته

نظام مهندسی

عرضه مسکن ملی با تخفیف ۶۰ دردصدی

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: تخفیف ۶۰ درصدی طرح مسکن اقدام ملی از سوی نظام مهندسی اردبیل برای حمایت از اقشار…
;