مرور دسته

نظام مهندسی

معیشت جامعه مهندسی در خطر است

 تاسیسات نیوز، «تغییر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»؛ پویشی که چند روز پیش به ثبت رسید و تا این لحظه توانست ده‌ها امضا از…
;