مرور دسته

نظام مهندسی

برگزاری وبینار پلان ایمنی

کمیسیون آموزش  و پژوهش در نظر دارد در روز سه شنبه مورخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ وبینار آموزشی تحت عنوان "پلان ایمنی" را…

برگزاری وبینار پلان ایمنی

کمیسیون آموزش  و پژوهش در نظر دارد در روز سه شنبه مورخ 3 خرداد ماه 1401 از ساعت 16 الی 19 وبینار آموزشی تحت عنوان "پلان ایمنی" را…
;