مرور دسته

ایران

لوکس نشینها در تیررس مالیات

حدود یک ماه است که مجلس طرح اخذ مالیات از خانه های لوکس را در دستور کار قرار داده و گفته می شود منابع آن به صندوق ویژه طرح جهش…

مسکن وارد دوران رکود نشده است

کارشناس اقتصادی: تجمیع سرمایه ها در بورس نیز که به یکباره اتفاق افتاد، مردم را تا حدودی از بازارهای سرمایه گذاری مثل مسکن دور…

اطلاعیه کمیسیون تخصصی برق

تاسیسات نیوز: سازمان نظام مهندسی کرمان، اطلاعیه مهمی را در حوزه کمیسیون تخصصی برق به شرح ذیل منتشر کرد.

خرم: صدای مهندس باید به جامعه برسد

مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری مجازی انتخابات شوراى هماهنگى روابط عمومى این سازمان با حضور و نظارت خرم،…
;