مرور دسته

ایران

افزایش دستمزد نیروهای ساخت و ساز

به گزارش تاسیسات نیوز، بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی افزایش یافته است.…
;