همایش انجمن حرارتی برودتی۳

سخنرانی خانم دکتر سلیمی رییس دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در همایش انجمن حرارتی برودتی مهندسین مکانیک در دانشگاه آزاد…

همایش انجمن حرارتی برودتی۲

سخنرانی دکتر پیرکندی نایب رئیس انجمن حرارتی برودتی ایران در همایش انجمن حرارتی برودتی مهندسین مکانیک در دانشگاه آزاد واحد تهران…

همایش انجمن حرارتی برودتی

سخنرانی دکتر کعبی‌نژادیان رئیس انجمن حرارتی برودتی ایران در همایش انجمن حرارتی برودتی مهندسین مکانیک در دانشگاه آزاد واحد تهران…
;