ضرروت تغییر مقررات ملی ساختمان

مسکن فارغ از تعریف عمومی آن به‌عنوان سرپناه، از منظر حاکمیتی و ملی، پیشران توسعه و شاخصی تاثیرگذار در رشد اقتصادی و تولید ناخالص…
;