سهم پنل های خورشیدی در اشتغالزایی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: برای کمک به اشتغال محرومان، آماده صدور مجوز نصب یک هزار پنل خورشیدی برای خانواده…

پیمانکارهای خورشیدی در معرض تهدید

نایب رئیس کمیته تجدیدپذیر سندیکا گفت: متاسفانه مصوبه هیات وزیران درباره الزام ادارات دولتی به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی از…
;