هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۱ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۱  شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۱  منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۷۱ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
 • خبر/»خدمات صدور پروانه« الکتریکی خواهد شد
  نشسـت سـازندگان و اعضای هیئت مدیره سـازمان نظام مهندسـی اسـتان
 • گزارش/ ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی برای دولتی ها
-ممنوعیــت ارائــه خدمــات مهندســی بــرای دولتــی هــا از طــرف وزارت راه و شهرســازی ، صــادر شــد. انجــام بررســی هــای الزم اقــدام قانونــی در مــورد متخلفــان معمــول و نتیجــه بــه ایــن مرجــع گــزارش گــردد.
 • نگاهی به بازار/کاهش قیمت شدید در بازار آهن
  نـرخ دالر بـا نوسـان در کانـال ۲۶ هـزار ناموت فعـا بـا ۲۶ هـزار ۷۷۰ ناموت بـه فـروش میرسـد و در بـازار آهـن شـاهد کاهـش قیمـت قابـل توجه هسـتیم. اکثــر شــرکتهای میلگــرد ۱۰۰ تــا ۳۵۰ ناموت کاهــش قیمــت دارنــد و تنهــا تعـدادی از مبـادی فـروش بـا ثبـات اعـام قمیـت کردنـد.
 • گزارش/توشیبا کسب و کار تهویه مطبوع را می فروشد؟
  طبق گزارشها در ژاپن، توشیبا قصد دارد سهام خود در تجارت تهویه مطبوع توشیبا کریر را به شریک سرمایه گذاری مشترک آمریکا کریر به قیمت حدود ۸۷۰ میلیون دالر بفروشد.
 • گزارش/Lennox درآمد رکوردی را گزارش می دهد
  شرکت لنوکس اینترنشنال به رکورد ۹۶۵ میلیون دالر درآمد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ دست یافته است و درآمد کل سال با افزایش ۱۵ درصدی به رکورد ۱۹٫۴ میلیارد دالر رسیده است.
هفته نامه ۳۷۱  را از اینجا دانلود کنید
آکادمی آموزشی کاشانهانتخابات نظام مهندسیتجدیدپذیرهاتهویه و توشیباصدور پروانه الکترونیکیقیمت آهن آلات در بازارمجله اینترنتی تاسیسات ایراننظام مهندسی ساختماننگاهی به بازارهفته نامه تاسیسات نیوزهفته نامه تاسیسات نیوز شماره 371کاشانه
Comments (0)
Add Comment