مرور برچسب

چالش های ساخت و ساز

چالش بزرگ در حوزه ساخت و ساز شهری

 تاسیسات نیوز،  سعید بارانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان : بدون شک یکی از مهمترین چالش ها و تهدیدهای ساخت و ساز شهری که…
;