مرور برچسب

پیمانکارهای خورشیدی

پیمانکارهای خورشیدی در معرض تهدید

نایب رئیس کمیته تجدیدپذیر سندیکا گفت: متاسفانه مصوبه هیات وزیران درباره الزام ادارات دولتی به تامین ۲۰ درصد از برق مصرفی از…
;