مرور برچسب

واگن متروی تهران

تحویل ۲۰۹ چرخ واگن متروی پایتخت

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: علی رغم تحریم های کشور، به تازگی ۲۰۰۰ چرخ مترو به همت شرکت سرمایه گذاری شهر از طریق…
;