مرور برچسب

واگذاری زمین رایگان

فرزندان «زمین آور» می شوند!

وزارت راه و شهرسازی بر اساس تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه ثبت نام دریافت زمین یا مسکن برای خانوارهای دارای سه…
;