مرور برچسب

وام مسکن 800 میلیون تومانی

خبر خوبی که حالی را خوب نکرد!

تاسیسات نیوز - صدیقه بهزادپور: افزایش سقف وام خرید مسکن از 400 به 800 میلیون تومان خبر خوبی بود که قاعدتاً باید موجب خوشحالی…
;