مرور برچسب

هیئت تنظیم بازار برق

دولتی بودن ، مشکل اصلی صادرات برق

عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران گفت:تعیین سقف قیمتی از سوی دولت برای حضور در بازار برق برای شروع می تواند مناسب باشد اما در آینده…
;