مرور برچسب

هوشمندسازی کنتورها

اقساطی شدن کنتور هوشمند

لایحه بودجه سال آینده کل کشور به شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران اجازه داده برای نصب کنتورهای هوشمندبا اولویت مشترکان پر مصرف…
;