مرور برچسب

هوشمندسازی خانه

هوشمندسازی خانه در حوزه تاسیسات

هزینه های تهویه مطبوع، گرمایش و روشنایی بخش بزرگی از کل هزینه های مورد نیاز برای راه اندازی یک ساختمان هوشمند را تشکیل می دهند.…

پیش به سوی ساختمانی هوشمند

خانه هوشمند حاصل پیشرفت علم و تکنولوژی است که از طریق برقرای ارتباط بین وسایل و تجهیزات مختلف عملکرد آنها را به صورت خودکار تنظیم…
;