مرور برچسب

هفته ،پر افت ، خیز فلزات ،رنگی

هفته پر افت و خیز فلزات رنگی

به گزارش تاسیسات نیوز ، بازار فلزات پايه طی يک هفته گذشته تحت تاثير عوامل مختلفی ازجمله اخبار مربوط به بازارهای جهانی قرار گرفت كه…
;