مرور برچسب

فناوری های جدید و بیابان زدایی

جدال با خشکی و بیابان ها آغاز شد

تغییرات آب و هوایی باعث ایجاد یک مشکل جهانی شده است و آن بیابان‌زایی است اما از آنجا که فناوری‌های جدید برای حل مشکلات بشر توسعه…
;