مرور برچسب

جریمه 117 میلیارد تومانی

مالک تهرانی «درخت داغ» شد!

عضو شورای شهر تهران گفت: به دنبال خشک شدن تعدادی درخت در خیابان ولیعصر مالک متخلف مبلغ ۱۱۷ میلیارد تومان جریمه شد.
;