مرور برچسب

جرائم ساختمانی

میزان جرائم ساختمانی اعلام شد

اعضای شورای شهر تهران با درخواست هیات تطبیق مبنی بر ارائه تخفیف در جرائم مربوط به سد معبر ساختمانی در سه ماه اول اجرای مصوبه…
;