مرور برچسب

جامعه زنان مهندس

روز جهانی زنان مهندس مبارک

23 ژوئن، "روز جهانی زنان مهندس"، که امسال مصادف با 4 تیر ماه شده، فرصتی است که  در باره قابلیتهای «مهندسی» زنان  در عرصه های مختلف…
;