مرور برچسب

تولید برق از باکتری

برق با طعم شکر

تولید برق از هر چیزی در علم امروز جذاب است، حال این جذابیت زمانی افزوده می شود که طعم برق شیرین باشد یا به قولی برق با طعم شکر.
;