مرور برچسب

تولید، جهان ، معرض ، خطر

تولید جهان در معرض خطر

به گزارش تاسیسات نیوز ، این روزها خبر در مورد آب زیاد است. تابستان سال گذشته، منطقه شمال هند شدیدترین بادهای موسمی در 80 سال گذشته…
;