مرور برچسب

تابلو هشداردهنده

شنا ممنوع شد!

 مدیر عامل سد و نیروگاه شهید عباسپور از نصب تابلوهای هشداردهنده ممنوعیت شنا در حریم رودخانه سد و نیروگاه شهید عباسپور خبر داد.
;