مرور برچسب

بورس. مصالح ساختمانی. خروج از بورس

بورس به برخی مصالح ساختمانی نساخت!

ظاهراً با توجه به رشد قیمت مصالح ساختمانی در بورس که منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود، قرار است بخشی از نهاده های ساختمانی…
;