مرور برچسب

بهمن مومنی مقدم و تحول جدی در نظام مهندسی

فوری / تحولی جدی در جایگاه مهندسی

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در دوره جدید به دلیل مشارکت بالای مهندسان در انتخابات باید منتظر تحول در…
;