مرور برچسب

بزرگداشت اساتید کاشانه

مزد گر می طلبی طاعتِ استاد ببر

روح الله واصف / دبیر و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز و مدیر آکادمی کاشانه: همکاران گرامی سالم و خداقوت؛ گردهمایــی بــزرگ…
;