مرور برچسب

استانداردسازی آسانسور

وضعیت فاجعه‌ با آسانسورها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، وضعیت اکثر آسانسورهای موجود در مجتمع‌ها را نامناسب و حتی فاجعه عنوان کرد.
;