پی گیری مبحث” نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی” از سوی خرم

گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی ، در اجرای ماموریت های محوله از سوی مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، امور مربوط به تدوین ” نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی” را که در سطح یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان ،قابل ارائه است، پیگیری کرد .
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، پیگیری دو ماموریت ویژه ابلاغی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، در گروه تخصصی شهرسازی انجام شد.
در این نشست همچنین آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی که وزیر راه و شهرسازی نیز بر تکمیل آن تاکید دارد، مورد بررسی قرار گرفت.
 به گفته رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی،  اخیراً مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در زمینه تهیه و تدوین آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی اقداماتی مشابه آنچه در شورای مرکزی در جریان است ، پیگیری کرده که برای پیشگیری از موازی کاری، نشست مشترکی با اداره کل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه وزارت راه و شهرسازی برگزار شده تا نظام نامه هماهنگ عملیاتی  منطبق بر مقررات که در گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تدوین شده به تایید نهایی برسد.
 مهندس وثیق نیا ابراز امیدواری کرد “مبحث نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی” تا قبل از پایان سال جاری، تکمیل و به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تقدیم گردد.
خرمشهرسازیشورای مرکزینحوه انطباقنحوه انطباق اراضینظام مهندسی
Comments (0)
Add Comment