پیراهن چاک زبان ما!

روح الله واصف / مدیر و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز: همکاران گرامی سالم و خدا قوت؛ بارهــا و بارهــا در خیزشهــای عمومــی همشــهریان و یــا هموطنــان عزیزمــان می بینیـم کـه اگـر حرفـی نامربـوط از سـوی هـر مقامـی زده می شـود، ناگهـان بــا ســیلی از جبهه گیریهــا و اظهارنظرهــای مختلــف روبــرو میشــویم.
مثــال نزدیــک آن ســخنان یکــی از نماینــدگان مجلــس در خصــوص نیــاز بــه آلت موســیقی بــود کــه بــا واکنــش عمومــی و شــدید هنرمنــدان روبــرو شــد. ایــن یعنــی مــردم مــا نســبت بــه خــط قرمزهــای خــود بســیار جــدی هســتند.
یکــی از خــط قرمزهــای مهــم مــا، حتــی بــرای کســانی کــه مهاجــرت کرده انــد و وطــن دیگــری بــرای خــود برگزیدهانــد، وطــن ماســت. ایــران عزیــز بــا تمــام داشــته های درجهیــه خــود ماننــد تاریــخ، مکانهــای تاریخــی و شــاید از همــه مهمتــر زبــان فارســی شــناخته میشــود و بــا تمــام ایــن داشته هاســت کـه بـرای مـا مفهـوم وطـن مییابـد. صدالبتـه کـه اقـوام مختلـف و زبانهـا و گویشهــای مختلــف آن نیــز جــزء جدانشــدنی آن اســت.
آنچــه مــرا واداشــت تــا ایــن چنــد خــط درد دل را بــا شــما در میــان نهــم، رفتــار دوگانــه مــا در مــورد زبــان ماســت. اگــر کســی در هــر جــای دنیــا بــه مــا و فرهنــگ مــا توهیــن کنــد؛ بیرحمانــه بــروی میتازیــم و از خــود دفــاع می کنیــم؛ امــا خــود بی ِ توجــه بــه تمــام ایــن عــرق ملــی، تیشــه برریشــه زبــان پارســی می زنیــم. اســتفاده بســیار گســتاخانه از لغتهــای زبانهــای دیگــر در گفتــار روزمــره، درحالیکــه معادلهــای زیبــای فارســی بــرای آنهــا داریــم، بـه امـری مرسـوم و حتـی افتخارآمیـز تبدیـل شـده اسـت. میتوانیـم بگوییـم مدیـر پـروژه ولـی پروجکـت منیجـر را ترجیـح میدهیـم و یـا بیزینـس پلـن را بــاکالس تــر از طــرح کســب وکار میدانیــم. ایــن آش چنــان شــور شــده اســت کــه برخــی از افــراد بــهکل معادلهــای فارســی را نمیداننــد!
الزم اســت از فرهنگســتان زبــان هــم دفــاع کنــم. چراکــه بســیاری از لغــات خارجـی از سـالها قبـل معـادل دارنـد و نیـازی بـه دخالـت فرهنگسـتان بـرای معادلســازی وجــود نــدارد. فقــط شــلختگی زبانــی مــا اســت کــه در حــال آزار و اذیــت همــه ماســت. لغــت OK بهتنهایــی جــای نیمــی از لغــات محــاورهای مــا را گرفتــه اســت. کار را ok کــردی؟ بــرو Ok شــد. ایــن جمــات یعنــی چــه؟ یعنـی انجـام شـد؟ تمـام شـد؟ شـروع شـد؟ خـوب شـد؟ بـد شـد؟ به راسـتی وزیــن ســخن گفتــن تــا ایــن حــد ســخت اســت؟ البتــه کــه اگــر میخواهیــم خوش تیــپ باشــیم بایــد مــدام شــانه بزنیــم و اتــو بکشــیم و تمیــز باشــیم و عطـر بزنیـم. پـس چـرا بـرای مهمتریـن نشـانه فرهیختگـی خـود، ارزش قائـل نیســتیم و راه بــه بیراهــه میرویــم؟
فرامــوش نکنیــم کــه اگــر خــاک کشــورمان را مقــدس میدانیــم، اگــر ســعدی و مولانا و حافــظ را ایرانــی میدانیــم، اگــر کــوروش بــزرگ و داریــوش کبیــر را مایــه فخــر ایــران میدانیــم، زبــان فارســی را هــم بایــد پــاس بداریــم کــه نمیتوانیــم بگوییــم امســال روز کــوروش را OK میکنیــم!
روح الله واصفهجوم فرهنگ بیگانهچاک زبان ما
Comments (0)
Add Comment