هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۶ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۶ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۶ منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۷۶ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • گزارش/همه چیز تغییر میکند
– ســالها میگــذرد تــا بفهمیــم ایــن همهگیــری چقــدر صنعــت را تغییــر داده اســت. یــک تغییــر اولیــه بــرای ASHRAE ،تشــکیل گــروه ویــژه اپیدمــی در مــارس ۲۰۲۰ بــود. از آن زمــان، صفحــه منابــع COVID-19 در وبســایت /org.ashrae.www (ASHRAE COVID19 )بــه صدهــا صفحــه راهنمــا گســترشیافته اســت. بــا افزایــش درک علمــی و تغییــر شــرایط، راهنمــا بــهروز شــده اســت.
  •  گزارش/ حفاظت از سیستم های آب برای هر نسل Valves کــه در آوریــل ۱۹۹۹ توســط بنیانگــذار اســتیو گریــس تأســیس شــد، در ابتــدا در عرضــه شــیرهای ضــد آلودگــی بــه نــام
شــیرهای منطقــه فشــار کاهــش یافتــه )RPZ )تخصــص داشــت.
  •  نگاهی به بازار/قیمت جدید لوازم برقی ساختمان در بازار
    – قیمـت انـواع لـوازم برقـی سـاختمان در بـازار آزاد امـروز نسـبت به روز گذشـته بـا تغییـرات کمـی همراه شـد.
    *  گزارش/قطارهای آینده انگلیس با گاز حاصل از فضولات انسانی و حیوانی کار میکنند
    ین واگن ریلی که »بیو اولترا« نام دارد، حاصل ایده گروهی از مهندسان شرکت Partners Rail Light Ultra مستقر در »ووستر« است.بر اساس این طرح این قطارها توانایی حمل ۱۲۰ مسافر را دارد. این واگن ریلی، در واقع یک وسیله نقلیه ریلی خودران است که برای جابجایی مسافران طراحی شده است.
  • گزارش/پانسمان هوشمند درمان سوختگی را متحول میکند
فناوری جدیدی از دانشگاه استرالیای جنوبی میتواند انقلابی در درمان سوختگی کودکان ایجاد کند. یک پانسمان جدید که به خوبی عفونت را کاهش میدهد و باعث بهبود فرد میشود.
هفته نامه ۳۷۶ را از اینجا دانلود کنید
آموزشهای مهندسی و تاسیسات کاشانهحافظت از سیستم های آبسال نو 1401قرن جدید و تاسیسات نیوزقیمت لوازم برقی ساختماننگاهی به بازارهفته نامه تاسیسات نیوزهفته نامه تاسیسات نیوز شماره 376واصفپانسمان های هوشمندپیام نوروزی سخنگوی سازمان آتش نشانیپیام نوروزی نماینده مجلسکاشانه
Comments (0)
Add Comment