هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۷ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۷ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۷ منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۷۷ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • گزارش/یکسان سازی تعرفه خدمات مهندسی
-یکسان سازی تعرفه خدمات مهندسی در دیـدار رئیـس و اعضـای هیـات مدیـره سـازمان نظام مهندسـی اســتان گلســتان بــا مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان مهنــدس آلوسـتانی خواسـتار واقعـی کردن و یکسـان سـازی تعرفـه خدمات مهندسـی در شهرهای استان و حمایت راه و شهرسازی گلستان شد
  •  گزارش/بومی سازی تامین برق اضطراری آسانسور
  • یــک شــرکت دانش بنیــان دســتگاهی را بــرای حــل مشــکلات پشــتیبانی آسانســور در مواقــع قطعــی بــرق تولیــد کــرده اســت. شــیرهای منطقــه فشــار کاهــش یافتــه )RPZ )تخصــص داشــت.
  •  آینده سازی انرژی پاک توسط EPA
    – آژانــس حفاظــت از محیــط زیســت ایــالت متحــده ارتقــای خانــه انــرژی ســتاره را راه انــدازی کــرده اســت، مجموعــه ای از پیشــرفت هــای برقــی بــا تاثیــر بــاال و کارآمــد کــه مــی توانــد حــدود ۵۰۰ دلار در ســال بــرای خانــواده متوســط در قبــوض آب و بــرق صرفــه جویــی کنــد
    *  گزارش/حمایت اشری از مهندسین زن
    ASHRAE ،همــراه بــا ســایر ســازمان هــای بیــن المللــی ، ابتــکاری را بــرای پیشــبرد فرصتهــای شــغلی بــرای زنــان در بخــش صنایــع سرمایشــی و گرمایــش راه انــدازی کــرده اســت.
هفته نامه ۳۷۷را از اینجا دانلود کنید
آسانسوراشریبومی سازی تامین برقتاسیسات نیوزتهویهساخت و سازسازمان های بین المللیمحیط زیستنظام مهندسیهفته نامه تاسیسات نیوزواصفکاشانه
Comments (0)
Add Comment