هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۴ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۴ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۴ منتشر شد

 

آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۷۴ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • گزارش/ایران به جمع ۶ کشور تولیدکننده سامانه های فوق سرد پیوست
-یــک شــرکت دانش بنیــان داخلــی، بــا اســتفاده از تــوان متخصصــان خــود مبدلهایــی بــرای انتقــال حــرارت در ســرویسهای فــوق ســرد )کلدباکــس( طراحــی و تولیــد کــرد. بــه ایــن ترتیــب ایــران جــزو ۶ کشــور تولیدکننــده ایــن محصــول قــرار گرفــت.
  • خبر/ حفاظت از ساختمانهای اسکلت فلزی در برابر حریق با محصول ایران ساخت
-یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه تولیــد پوشــش مقــاوم در برابــر حریــق بــرای ســاختمانهای دارای اســکلت فلــزی شــده اســت کــه رســیدن بــه دمــای بحرانــی را در ایــن ســازه هــا بــه تعویــق میانــدازد.
  • نگاهی به بازار/قیمت آبگرم کن ثابت ماند
    -در بـازار امـروز لـوازم خانگـی قیمـت آبگرمکـن برقـی ایران شـرق مـدل ارغوان ۲۰۰ بـه مبلـغ ۴ میلیـون و ۸۵۰هزار تومان رسـیده اسـت.
    گزارش/شرکت فناور ایرانی موفق به بومی سازی دستگاه آسیاب جداکننده غلتکی شد

    – یک شرکت دانش بنیان ایرانی، موفق به طراحی و ساخت دستگاه پیشرفتهای شده که برای تولید پودرهای میکرونیزه معدنی مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاه علاوه بر صرفه جویی ارزی پنج میلیون دلاری، نقشی مهم در رشد صادرات مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی دارد.

  • گزارش/نرم افزار آسیب شناسی جاده ها مبتنی بر اقلیم ایران طراحی شد

-یک شرکت دانش بنیان با طراحی نرم افزار آسیب شناسی جاده ها و محورها مبتنی بر اقلیم ایران به کمک ایمن سازی مسیرهای مواصالتی آمد.
هفته نامه ۳۷۴ را از اینجا دانلود کنید
بومی سازی دستگاه آسیاب جداکننده غلتکیتاسیسات نیوزسامانه های فوق سردقیمت آبگرمکنموسسه آموزشی کاشانهنرم افزار آسیب شناسی جاده هانظام مهندسی ساختماننگاهی به بازارهفته نامه تاسیسات نیوزهفته نامه تاسیسات نیوز شماره 374کاشانه
Comments (0)
Add Comment