هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۳ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۳ شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۳ منتشر شد

 

آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۷۳ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
 • یادداشت/ واگویه های یک مهندس بیکارِ شاغل! به بهانه روز مهندس
-تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: از همان بدو تولد همه دوست داشتند یا «دکتر» بشم یا «مهندس». بالاخره اینقدر «دکتر – مهندس» صدام کردند تا سرانجام سرنوشت من رو هم رقم زدند!
 • گزارش/ زندگی در خانه پیش ساخته ایلان ماسک چه شکلی است؟
-خانه هـای کوچـک و پیش سـاخته یـک شـرکت سـاختمانی در آمریـکا بـا اسـتقبال بسـیاری مواجه شـده اسـت، تا آنجا که ایالن ماسک بنیانگذار تسـلا و از ثروتمندترین افـراد جهـان نیـز یـک بـاب از آنهـا را تهیـه و شـروع بـه زندگـی در آن کـرده اسـت.
 • گاهی به بازار/قیمت جدید آهن آلات ساختمانی
  -امـروز قیمـت انـواع آهـن آالت در بـازار نسـبت بـه روز گذشـته بـا تغییـرات کمـی همـراه شـد.
   گزارش/ دکتر شکیب: منتظر اقدامات تحولی در نظام مهندسی

  – مراسم معارفه دکتر حمزه شکیب به عنوان سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور امروز شنبه، سی ام بهمن ماه با حضور دکتر محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان، مهندس مذنب مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی، مهندس عبدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی 

 • گزارش/صادرات ۳ آب شیرین کن خورشیدی به فیلیپین
 • – دبیر ستاد توسعه فناوری نانو از صادرات ۳ آب شیرین کن خورشیدی که توسط محققان شرکتهای دانش بنیان و فناوری نانو به تولید رسیده به فیلیپین خبر داد.
هفته نامه ۳۷۳  را از اینجا دانلود کنید
برکناری احمد خرمخانه های پیش ساخته آیلان ماسکدوره های آموزشی کاشانهروز مهندسقیمت آهن آلاتمعارفه دکتر شکیبنظام مهندسی ساختماننگاهی به بازارهفته نامه تاسیسات نیوزهفته نامه شماره 373 نظام مهندسیکاهش مصرف برق
Comments (0)
Add Comment