هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۰ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۷۰شامل مطالب زیر می شود:
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۷۰ منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۷۰می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • خبر/توربین باد؛ الگوی محققان دانشگاه تهران برای حل مشکل کمبود برق شهری
– محققــان دانشــگاه تهــران، اجــرای »طــرح کاربــردی المــان توربیــن بــاد در پــارک بــاد و ســایه شــهر یــزد« را بــه عنــوان الگــوی حــل مشــکل کمبــود بــرق شــهری ارایــه کردنــد.
  • گزارش/ افزایش فروش جهانی کمپرسور
-بریتانیـا: فـروش جهانی تهویـه مطبوع، پمـپ حرارتی و کمپرسـورهای تبریـد پس از شـیوع ویروس کرونا در سـال ۲۰۲۱ به ۴۸۶ میلیون واحد و ارزش ۴٫۴۲ میلیارد دالر رسـید
  •  نگاهی به بازار/فهرست قیمت بخاری برقی؛ بهمن ۱۴۰۰
-در این گزارش به بررسی قیمت انواع بخاری برقی در بازار پرداختیم.
  • ۱۹ گزارش/مشتری مداری رمز پیشرفت Syles
– Syles ،واقع در نزدیکی ویندزور، انتاریو، بیش از ۵۰ سال است که در تجارت است و خدمات تهویه مطبوع، لوله کشی و برق را ارائه می دهد.
  • گزارش/نامزدی برای طالی بین المللی E&J
-بریتانیا: IoR اکنون نامزدهای مدال طالی بینالمللی Hall E&J را میپذیرد، که مهمترین سهم را در پیشرفت تبرید و فناوریهای مرتبط به رسمیت میشناسد.
هفته نامه ۳۷۰  را از اینجا دانلود کنید
افزایش فروش جهانی کمپرسورانقلابی دیگرخرم و بیکاری مهندسانقیمت بخاری برقیمشتری مداری رمز پیشرفتنامزدی برای طلای بین المللینامزدی دیگر برای طلای بین المللینظام مهندسی تهراننظام مهندسی کشورنگاهی به بازارنگرانی ها در مورد سازگاریهفته نامه تاسیسات نیوزهفته نامه تاسیسات نیوز 370وبینار معرفی محصولات جدید صنعت تاسیساتکمیسیون ماده 100
Comments (0)
Add Comment