هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۹ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است. هفته نامه تاسیسات نیوز جزو نخستین مجله های اینترنتی در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته شامل آخرین اخبار و مطالب در حوزه تاسیسات است. هفته نامه تاسیسات نیوز این هفته همچنین از آخرین و تازه ترین اقدامات موسسه آموزشی کاشانه برای مهندسان اطلاع رسانی می کند. مطالب هفته نامه تاسیسات نیوز شماره ۳۶۹ شامل مطالب زیر می شود:

هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۹ منتشر شد

آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۶۹  می خوانید:

-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • مقاله/طراحی و کاربرد سیستم AHU

– انگلسـتان: Ciat یک دوره آموزشی CPD را در مورد طراحی و کاربرد سیستم هــای گرمایــش، تهویــه و تهویــه مطبــوع در هواگــرد معرفــی مــی کنــد.

  • گزارش / دایکین و فوجی فیلم فناوری کاهش نویز را توسعه دادند
-ژاپــن: دایکیــن قــرار اســت یــک فنــاوری کاهــش نویــز جدیــد را در ژاپــن معرفــی کنــد کــه گفتــه مــی شــود صــدای تهویــه را تــا ۲۰ درصــد یــا بیشــتر در واحدهــای تهویــه هــوای مرطوب/تهویــه کاهــش مــی دهــد.
  •  نگاهی به بازار/ قیمت لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان کلی و جزئی ۱۴۰۰
-لولـه کشـی آب و فاضـاب در هـر سـاختمانی یکـی از مهمتریـن سیسـتم های مکانیکـی در بنـا اسـت کـه اصولـی بـودن آن تاثیـر زیـادی در رفـاه، آسـایش و سالمت ســاکنین دارد.
در زمـان هـای گذشـته سیسـتم لولـه کشـی آب و فاضـاب در سـاختمان بـه پیچیدگـی امـروز نبـود و بـه همیـن دلیـل راحـت تـر قیمـت گـذاری مـی شـد.
  • یادداشت/ پاناسونیک ابزار خود تشخیصی را اضافه می کند
-بریتانیا: پاناسونیک Cloud Solutions Cooling & Heating خدمات AC خود را بهروزرسانی کرده است تا عملکرد بررسی سالمت سیستم را در تهویه مطبوع تجاری منتخب پاناسونیک لحاظ کند.
هفته نامه ۳۶۹ را از اینجا دانلود کنید
اخبار نظام مهندسی ساختمانافزایش سلامت کیفیت هوای داخل ساختماندایکین و فوجی فیلمساختمان سازیطراحی و کاربرد سسیتم ahuقیمت لوله کشی آب و فاضلابمهندس واصفموسسه آموزشی کاشانهنظام مهندس ساختماننهضت ملی مسکننگاهی به بازارهفته نامه تاسیسات نیوزهفته نامه تاسیسات نیوز 369پاناسونیک و ابزار خود تشخیصیکفشهایم کوکیت ابزار کامل مینی اسپلیت
Comments (0)
Add Comment