هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۸ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۸ منتشر شد

آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۶۸  می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • مقاله/ساخت پهپاد نشست یاب لیزری خطوط انتقال گاز

-جمعــی از پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی شــریف پهپــادی ســاخته اند کــه بــا پــرواز روی خطــوط انتقــال گاز، بــا صــرف زمــان و هزینــه کمتــر ایــن خطــوط را بررســی و نشــتیابی میکنــد.
جمعــی از پژوهشــگران حــوزه هوافضــای دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه سرپرســتی دکتــر عبــاس ابراهیمــی، پهپــادی طراحــی و تولیــد کرده انــد کــه بــا پــرواز روی خطــوط انتقــال گاز و ایســتگاههای تولیــد، ذخیــره و توزیــع، بــه تشــخیص نشــتی ایــن خطــوط میپــردازد.

  • گزارش / «شل» پمپ بنزین لندن را به مرکز شارژ تبدیل می کند
-شـل در حـال حاضـر بـه طـور رسـمی یـک پـارک بسـیار ویـژه بـا شـارژ سـریع در محلـه فولهـام لنـدن افتتـاح کـرده اسـت. ایـن مـکان یک پمپ بنزین سـابق اسـت کـه بـه طـور انحصـاری بـرای شـارژ خودروهـای برقـی و ون تبدیـل شـده اسـت. ۹ نقطــه شــارژ ۱۷۵ کیلوواتــی در پمــپ بنزیــن شــل فولهــام نصــب شــده اســت. ایــن ایســتگاه تغییــر کاربــری داده شــده اکنــون محــل نشســتن راننــدگان در هنــگام شــارژ، وای فــای رایــگان، یــک کافــه و یــک فروشــگاه اســت.
  •  نگاهی به بازار/ هزینه دستمزد لوله کشی تاسیسات در سال ۱۴۰۰
-قیمـت لولـه کشـی آب و سـاختمان بـر اسـاس نرخنامه لوله کشـی سـاختمان ۱۴۰۰ مشــخص میشــود، امــا دانســتن اجــرت دقیــق لولــه کشــی آب و سـاختمان، فقـط پـس از بررسـی حضـوری کامـل توسـط متخصـص به شـما اعــلام میشــود.
  • یادداشت/ بازار کمپرسورهای رفت و برگشتی هرمتیک چین در سال ۲۰۲۰ رشد سریعی را تجربه کرد.

-انجمن تبرید چین و BSRIA در هفت سال گذشته بر روی مطالعه ای در مورد بازار تبرید چینی همکاری کرده اند و گزارش ساالنه خود را در مورد »تحلیل توسعه صنعت تبرید چینی« منتشر کرده اند. BSRIA همچنین گزارشی در مورد کمپرسورهای چینی Ref، AC و HP در تمامی فناوریهای کمپرسور منتشر کرد.

هفته نامه ۳۶۸ را از اینجا دانلود کنید
آکادمی کاشانهبازار کمپرسورهای رفت و برگشتی هرمتیک چینخدمات مهندسین تاسیسات نیوزروز مادرساخت پهپاد نشست یاب لیزرینگاهی به بازارهزینه دستمزد لوله کشی تاسیساتهفته نامه 368هفته نامه تاسیسات نیوزواصفپلاسکو و نظام مهندسیپمپ بنزین و مرکز شارژ
Comments (0)
Add Comment