هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۶ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۶ منتشر شد

آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۶۶  می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • مقاله/نوآوری در ساخت و سازهای عمرانی ؛ ۷ نکته که باید بدانید
-جوایـز فنـاوری اشـری، هرسـاله دسـتاورهای برجسـته اعضایـی کـه موفـق بــه طراحــی هــای نویــن و کاربــردی در حــوزه هــای آســایش ســاکنین،کیفیـت هـوای داخـل و حفـظ انـرژی شـده انـد، را معرفـی مـی کنـد. این طـرح هـا دربرگیرنـده اسـتانداردهای اشـری بـرای مدیریـت موثـر انـرژی و کیفیـت هـوای داخـل هسـتند. عملکـرد ایـن طراحـی هـا بـا داده هـای عملیاتـی مطمئـن و واقعـی در طـول یـک سـال بـه اثبـات رسـیده اسـت.
    • گزارش/ ساخت بیمارستان ملی جدید ایسلند

–  قــدرت فنــاوری دیجیتــال در ســاخت و ســاز بــه ایجــاد ســاختمانی کــه یکــی از بزرگتریــن و حیاتــی تریــن ســاختمان هــای ایســلند خواهــد بــود، یــک بیمارســتان ملــی جدیــد کمــک مــی کنــد. بیمارســتان ملــی دانشــگاهی کــه انتظــار مــیرود از اواســط تــا پایــان ایــن دهــه افتتــاح شــود، گســتردهترین و گرانتریــن پــروژه عمرانــی در تاریــخ کشــور اســت.

  •  نگاهی به بازار/ قیمت بخاری گازی
-قیمــت انــواع بخــاری گازی در ۱۵ دی مــاه ســال ۱۴۰۰ بــه شــرح ذیــل اعــام شـد.آنچه در جـدول میآیـد قیمـت بخـاری گازی هـای موجـود در سـطح بازار اســت؛در بــازار امــروز لــوازم خانگــی قیمــت بخــاری گازی نســبت بــه هفتــه گذشـته بررسـی شـد.
  • یادداشت/ /در سال ۲۰۲۲ شرکت های ساختمانی بیشتری به ابزارهای دیجیتال روی خواهند آورد
-یچارد وارلی، مدیر عامل BigChange ،نظرات خود را در مورد اینکه چرا شرکت های ساختمانی بیشتر، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط، به ابزارهای دیجیتال روی می آورند تا در سال ۲۰۲۲ قوی تر شوند، به اشتراک می گذارد.
هفته نامه ۳۶۶ را از اینجا دانلود کنید
دایکین اتمسفرروح الله واصفساخت بیمارستان ملی جدید ایسلندسردار سلیمانیشرکت های ساختمانی در سال 2022قیمت بخاری گازیمرکز نوآوری در ساخت و سازنظام مهندسی ساختماننگاهی به بازارهفته نامه تاسیسات نیوزهفته نامه تاسیسات نیوز 366کاشانه
Comments (0)
Add Comment