هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۵ منتشر شد

هفته نامه تاسیسات نیوز تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.
هفته نامه تاسیسات نیوز، شماره ۳۶۵ منتشر شد
آنچه در هفته نامه تاسیسات شماره ۳۶۵  می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • مقاله/ جوایز فناوری اشری، کیفیـت هـوای داخـل و حفـظ انـرژی شـده انـد، را معرفـی مـی کنـد. این طـرح هـا دربرگیرنـده اسـتانداردهای اشـری بـرای مدیریـت موثـر انـرژی و کیفیـت هـوای داخـل هسـتند. عملکـرد ایـن طراحـی هـا بـا داده هـای عملیاتـی مطمئـن و واقعـی در طـول یـک سـال بـه اثبـات رسـیده اسـت. 
گزارش/نیروگاه دودکش خورشیدی قابل رقابت با فناوری سوخت فسیلی
-محققــان دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا بررســی رفتــار دینامیکــی نیــروگاه دودکــش خورشــیدی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا اســتفاده بهینــه از ذخیره ســازهای انــرژی حرارتــی، توســعه و تجاری ســازی ایــن فنــاوری، بــه صرفــه و قابــل رقابــت بــا فناوریهــای تولیــد تــوان ســوختهای فســیلی اســت.
  • نگاهی به بازار/ برای خرید مصالح ساختمانی باید چقدر هزینه کنیم؟
-در ایــن گــزارش بــا قیمــت نســبی خریــد مصالــح ســاختمانی در بــازار آشــنا خواهیــد شــد. بـرای خریـد آجـر فشـاری ۲۲*۱۰*۵.۵ خاتـون آبـاد عمـده فروشـی بایـد ۳۳۰ هـزار تومان هزینـه کنیـد.
*   یادداشت / افزایش مقاومت سطحی فولاد در برابر سایش و ضربه ممکن شد
-شرکت دانش بنیان با تولید دستگاهی پیشرفته و ارائه خدمات توسط آن توانسته مقاومت سطحی فولاد را در برابر سایش و ضربه بالا ببرد.
هفته نامه ۳۶۵  را از اینجا دانلود کنید
افزیاش سرعت تجزیه پلاستیکجوایز فناوری اشریسال نو میلادیغوغای بیکاری مهندسانقیمت مصالح ساختمانیمسکن ملیمقاومت سطحی فولاد در برابر سایشنظام مهندسی ساختماننگاهی به بازارنیروگاه دودکش خورشیدی قابل رقابت با فناوری سوخت فسیلیهفته نامه تاسیسات نیوز 365واصفکاشانهکریسمس
Comments (0)
Add Comment