مزد گر می طلبی طاعتِ استاد ببر

روح الله واصف / دبیر و سردبیر پایگاه خبری تاسیسات نیوز و مدیر آکادمی کاشانه: همکاران گرامی سالم و خداقوت؛ گردهمایــی بــزرگ اســاتید آکادمــی کاشــانه و تقدیــر از ایــن اســاتید برجســته اتفــاق مهمـی بـود کـه بـه همـت مدیـران آکادمـی کاشـانه و برنـد پیشـروی بسـتانچی رخ داد و بـرگ زرینـی بـر تاریـخ آمـوزش مهندسـی ایـران بـود؛ چـرا کـه اتفاقـی از ایـن دسـت را تاکنـون فقـط در دانشـگاه هـا و بـه صـورت محـدود دیـده ایـم و بـه یـاد نداریم که هیچ برنـد آموزشـی بـا ایـن ابعـاد و انـدازه و بـه ایـن حـد جـدی بـرای گرامیداشـت اسـاتید اقـدام نمایـد.

وجـود طیـف وسـیعی از اسـاتید و حتـی اسـاتیدی کـه سـالهای دور بـا آکادمـی کار کـرده انـد نشـان مـی دهـد کـه آکادمـی به جد می خواسـته اسـت از مقام معلـم تقدیـر کنـد و بـرای همیـن امـر چنیـن بـار سـنگینی را بـردوش کشـیده اسـت.
مهمانانـی کـه دعـوت بـوده انـد و بـه مراسـم آمدنـد نیـز در خـور توجـه اسـت. حضـور یکـی از نماینـدگان موثـر مجلـس شـورای اسـامی و عضـو کمیسـیون سـاختمان،”دکتـر اقبـال شـاکری”، رییـس نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان تهـران،”دکتـر رامیـن کرمـی”، ریاسـت هیئت مدیـره انجمـن تهویـه مطبـوع و رئیـس دبیرخانـه مردمـی صنعتگـران تهــران “دکتــر مهــدی بســتانچی”، مهنــدس محمدباقرمعتمــد مدیــر اتحادیــه صنــف، فروشـندگان لـوازم شـوفاژ و تهویـه مطبـوع، «دکتـر عبدالکریـم جاللـی»، ” مدیـر نمایشـگاه تاسیسـات تهـران”، “مهنـدس محمدحسـین دهقـان”، بنیانگـذار و مدیرعامـل انتشـارت یـزدا و “دکتـر نوفرسـتی”، دبیـر کل انجمـن جامعـه ایـران کوچـک و سـاده نیسـت.
ایـن کــه تمــام ایــن افــراد بــرای گرامیداشــت مقــام معلــم دور هــم جمــع مــی شــوند و از ایــن عنصــر درخشــان و معتبــر قدردانــی مــی کننــد را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت.
در این سیل مشکالت ریز و درشتی که در آن گرفتاریم، همچنان به مدیرانی توانمند، فعاالنی فرهیخته و غیورمردان و شـیرزنانی نیاز داریم که با فراسـت، دانش و غیرت باردیگـر ایـران عزیـز را از ایـن میـدان سـخت بگذراننـد. ایـن خیـل عظیـم و ایـن لشـگر عظیم باید بدانند و بیاموزند که این مهم تنها از اساتیدی فرزانه برمی آید و باتجربه. نـه دیـر زمانـی قبـل، دانشـجویان ایرانـی بـرای آموختـن بـه حـوزه علمیه نجف، سـوربن فرانســه، هــاروارد آمریــکا و ده هــا مرکــز معتبــر علمــی مــی رفتنــد و باکولــه بــاری از تخصـص بـه ایـران بازمـی گشـتند.
اکنـون کـه بخـش بزرگـی از دانـش را مـی تـوان در مراکز داخلی آموخت و به لطف اینترنت و فضای مجازی از دورترین پروژه های جهان تجربـه کسـب کـرد نقـش اسـاتیدی مربـی و هدایتگـر بیـش از پیـش آشـکار می شـود. آکادمــی کاشــانه بــا ایــن مراســم و بــا ایــن طــرز فکــر نشــان داد بــرای شــعار حرفــه ای بــاش! خــود ارزش زیــادی قایــل اســت و آمــوزش را مقــدس تــر از هــر عنصــر دیگــری مــی دانــد. تجربــه نشــان داده اســت کــه ایــن راه بــه رســتگاری مــی رســد.
تابعد!
آکادمی کاشانهبزرگداشت اساتید کاشانهروح الله واصفنظام مهندسی تهران
Comments (0)
Add Comment