ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره ۳ منتشر شد

ماهنامه «مهندسی تاسیسات»، تنها مجله اینترنتی تاسیسات ایران است.

ماهنامه «مهندسی تاسیسات» شماره ۳ منتشر شد

 
آنچه در ماهنامه مهندسی تاسیسات شماره ۳ می خوانید:
-گروه فنی مهندسی کاشانه در کنار فعالیت حرفهای خود و با تکیه بر دانش و تجربه موفق اعضا و با توجه به میل فراوان بنیانگذاران خود به امر آموزش، فعالیت خود در زمینه آموزش را در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و در سال ۱۳۸۸ به صورت رسمی آغاز نمود و با تاسیس آموزشگاه مهندسی کاشانه، تصمیم گرفت تا محلی برای اشتراک گذاری تمامی دانش مهندسی کشور فراهم نماید.
  • Lennox درآمد رکوردی را گزارش میدهد
  • زیبایی درسهای آموخته شده
  • تناقض «تعارض منافع»
  • گرمابه : اوج هنر مهندسی ایران زمین(قسمت سوم )
-در گذشـته، اسـتفاده از حمـام آداب و رسـوم فـراوان داشـت و بسـیاری از آیینهـا و مراسـم اجتماعـی بـه نوعـی بـه آن مربـوط میشـد. در سـاخت و کارکـرد حمـام نیـز، غیـر از امـور فنـی، احـکام شـرعی بـه دقـت رعایـت میشـد؛
  • فرق است بین حقوقدان و حقوق خوان
– در مورد احکام صادره از مراجع قضایی در محکومیت مهندســین ، بسیار شنیده ایم و این امر بگونــه ای شایع و رایج شده است کــه تا خبر شکایت از مهندســی را می شنویم ناخودآگاه – بدون آنکـه از موضوع، اطالعـی داشـته باشیم – مهنـدس را محکوم دانســته و فقط منتظر بازار جهانی کمپرسور R&HVAC در حال از سرگیری رشد است
-در دســامبر ۲۰۲۱ ،BSRIA گــزارش هــای خــود را در مــورد بــازار جهانــی کمپرســورهای مــورد اســتفاده در برنامــه هــای تهویــه مطبــوع، پمــپ هــای حرارتـی و تبریـد بـه روز رسـانی خواهـد کـرد. مجموعـه گزارشهـا دادههـا را بــرای مناطــق مختلــف جهــان شــامل میشــود: آمریــکا، EMEA ،چیــن، هنـد، و ژاپـن / بقیـه آسـیا در مجمـوع. یـک گـزارش کلـی جهانـی نیـز صـادر خواهـد شـد. هـر گـزارش منطقـه ای داده هـای کمـی و کیفـی را در مـورد فـروش کمپرسـور از نظـر رونـد و پیـش بینـی، بـر اسـاس کاربـرد، فنـاوری، انـدازه، اینورترهـا و مبردهـا ارائـه مـی کنـد.
  • برای طراحی تهویه به معیارهای جدیدی نیاز داریم

-نیـاز بـه تهویـه خـوب عمدتـا با دلایل بهداشـتی توجیـه شـده اسـت، امـا آیـا معیارهـای بهداشـتی مناسـبی وجـود دارد کـه هنـگام تعریـف نـرخ هـای تهویـه مناسـب بایـد بـه آنهـا تکیـه کـرد؟ Stålbom Göran خلاصه خوبـی
در مــورد تاریخچــه معیارهــای تهویــه در خبرنامــه اکتبــر ۲۰۲۰ Swesiaq ، سـازمان هـوای داخلـی سـوئد منتشـر کـرد. نکتـه اصلـی ایـن بـود کـه هیـچ معیــار علمــی و پذیرفتــه شــده ای بــرای نــرخ تهویــه وجــود نــدارد. عمــل اندازهگیــری تــا حــد زیــادی بــر اســاس مقادیــر مختلــف دســتورالعمل یــا تجربیــات عملــی اســت،

  • سخنان حکیمانه
  • دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای آب آشامیدنی
  • نصب تهویه مطبوع
– بریتانیا از سرمایش پایدار در هتلهای هند حمایت میکند دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا برای آب آشامیدنی یــک پــروژه آزمایشــی مســکن ســبز در یــک کلانشــهر چیــن بــه ســاکنان آینــده نویــد زندگــی در یــک “جنــگل عمــودی” بــا باغهــای آراســته در هــر بالکــن را مــیداد. هنــد: شــش فنــاوری خنک کننــده جدیــد قــرار اســت در هتلهــای هنــد آزمایــش شــوند کــه تــا ســقف ۵۰۰۰۰۰ دلار از ســوی دولــت بریتانیــا حمایــت می شــود.
ماهنامه « مهندسی تاسیسات» را از اینجا دانلود کنید
آب آشامیدنی و استانداردها جدیدباغ های آراسته مهندسی معماریتناقض در تعارض منافعحقوق دان و حقوق خوانماهنامه مهندسی تاسیساتماهنامه مهندسی تاسیسات شماره 3نصب تهویه مطبوعکاشانهگرمابه اوج هنر معماری
Comments (0)
Add Comment